Kalypso+#2+_+170+x+170+cm+_+Acrylic+paint+and+emulsion+on+canvas+_+2017+_+Sasja+Hagens.jpg

SANTBRINK | ADVOCAAT

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Voor de uitvoering door het kantoor van overeenkomsten van opdracht en dienstverlening gelden de volgende algemene voorwaarden:

1. De opdracht, en alle eventuele vervolgopdrachten, wordt, tenzij anders vermeld, aangenomen door of namens mr. J.J. van Santbrink. mr J.J. van Santbrink is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 63795604.

2. De aansprakelijkheid van de advocaat voor schade als gevolg van beroepsfouten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd (inclusief eigen risico van de advocaat). Over de hoogte van het verzekerd bedrag is op aanvraag informatie beschikbaar.

3. Indien u niet tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de hoogte vaneen declaratie, of over wat dan ook, wordt het erg op prijs gesteld als u dat zo spoedig mogelijk laat weten aan uw advocaat. Samen met u zal dan naar een goede oplossing worden gezocht.

4. Voor het geval het overleg met uw advocaat geen goede uitkomst heeft, is er een klachten- en geschillenregeling advocatuur (zie www.geschillencommissie.nl onder ´advocatuur´ of www.advocatenorde.nl). Die procedure begint altijd met een gesprek met onze klachtenfunctionaris. Vraag in voorkomend geval om de gegevens van de klachtenfunctionaris.

5. Klachten over optreden van uw advocaat in strijd met de gedragsregels kunt u voorleggen aan de lokale deken van de Nederlandse Orde van advocaten (zie ook www.advocatenorde.nl). Er is een wekelijks dekenspreekuur op de Rechtbank Rotterdam.

6. Voor personen, bedrijven en instellingen geldt het in de opdrachtbevestiging genoemde uurtarief of vaste prijs (fixed fee). Genoemd uurtarief of vaste prijs is exclusief omzetbelasting en kosten van derden (deurwaarder, rechtbank, e.d.).

7. Indien u als persoon daarvoor in aanmerking komt, kan uw advocaat voor u rechtsbijstand financiering (een ‘toevoeging’) aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Aan u wordt dan een Eigen bijdrage in de kosten van rechtsbijstand opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat is verplicht deze Eigen bijdrage bij u in rekening te brengen.

8. Bij niet tijdige betaling van de eigen bijdrage moet uw advocaat de Raad voor Rechtsbijstand informeren. De Raad voor Rechtsbijstand zal dan het gehele bedrag van de financiering bij cliënt terugvorderen.

9. Indien u van uw vrijheid bent ontnomen, zal de rechtbank een Last tot Toevoeging geven en zal uw advocaat, tenzij er andere afspraken worden gemaakt, op toevoegingbasis rechtsbijstand verlenen.

10. Bij niet tijdige betaling van facturen kunnen de werkzaamheden zonder bericht vooraf worden opgeschort, terwijl de betaling er van verschuldigd blijft. De kosten van evt. incasso en wettelijke rente worden bij de cliënt in rekening gebracht.

11. Bij de uitvoering van de opdracht worden persoons- en zaakgegevens verwerkt. Na beëindiging van de zaak worden deze gegevens opgeslagen als archief bestand in de database van het kantoor.